Các điểm lưu Rương trong JX1 Efunvn Mobile khi quay lại địa điểm cũ

Để lưu Rương trong JX1 Efunvn Mobile thành công các bạn hãy chọn đúng thành thị tương ứng với các động luyện công từ 2x đến 9x sau đây: ĐỘNG 2X-30 Khi nhân…